అమరప్రేమకతలు

కలేకూరి సమాధి – తొలిపరిచయం

తలత్ – నౌషాద్ ల సిగరెట్ మంట

గుసగుసలు -20

గుసగుసలు-19

గుసగుసలు-18

గుసగుసలు-17

గుసగుసలు-16

గుసగుసలు-15

గుసగుసలు-14

గుసగుసలు-13

గుసగుసలు-13

గుసగుసలు-12

గుసగుసలు-11

గుసగుసలు-10

గుసగుసలు-9

గుసగుసలు-8

గుసగుసలు-7

గుసగుసలు-6

గుసగుసలు-5

గుసగుసలు-4

గుసగుసలు-3

గుస గుసలు -2

గుస గుసలు – 1

Happy Birthday Dr.Putla Hemalatha

farewell

పుట్ల హేమలత స్మృతిలో

LAST INTERVIEW WITH DR. PUTLA HEMALATHA @ DPTS 3

LAST INTERVIEW WITH DR. PUTLA HEMALATHA @ DPTS

LAST INTERVIEW WITH DR. PUTLA HEMALATHA @ DPTS

హేమంతం – A Tribute To Dr. Putla Hemalatha

“మోహధూపం”   

Happy Ugadi

Star Of The Week – Prof.Masana Chennappa

కలేకూరి సమాధి

HAPPY HOLI

పేయింగ్ గెస్ట్

Star Of The Week – Togarla Suresh

farewell

Star Of The Month – Dr.Lakshmi Suhasini

Happy Birthday To Afsar Mohammad

Happy Birthday To Dr.Kouliki Sreedharan

సాహిల్ వస్తాడు

సంబరాల సంక్రాంతి……. పతంగీల పండుగ 

Star Of The Month

Kavi Ramdas Sanmanam

Prathi Roju Aame Oka Sooryodayam

పంటర్

Chudu-Chudu-Chudu

Koti Gontula Bavuta – Kotukojwala Ramesh

అక్షర దండియాత్ర

Sahitya Puraskaram To Dr. Vinodini

PRANYAMRUTHAM-Yendloori Sudhakar

Vayasu Vasanthagaalai Pilavakudadu-Wilson Sudhakar Thullimalli

Happy Birthday Vanisri

Happy Birthday Meena Kumari

బుల్ బుల్-2